مصوبات هیئت مدیره

صورتجلسه شماره 115 هیات مدیره مورخ 97/10/06

نشست با هیات مدیره اتحادیه آرایشی و بهداشتی

صورتجلسه شماره 114 هیات مدیره مورخ 97/08/29

تعیین ترکیب هیات مدیره

صورتجلسه شماره 114 هیات مدیره مورخ 97/08/19

بررسی امور برگزاری مجمع عمومی

صورتجلسه شماره 111 هیات مدیره مورخ 97/06/27

پیگیری پروژه خرید زمین

صورتجلسه شماره 110 هیات مدیره مورخ 97/06/13

بررسی داوطلبین انتخابات هیات مدیره

صورتجلسه شماره 109 هیات مدیره مورخ 97/05/20

تصمیم گیری درمورد خرید زمین و ایجاد تعاونی

صورتجلسه شماره 108 هیات مدیره مورخ 97/04/26

در ارتباط با موضوع زمین شهرک پخش و گزارشات کمیته ها