صورتجلسات کمیته حقوقی و حل اختلاف

صورتجلسه شماره 21 کمیته حل اختلاف مورخ 95/8/8، داروخانه دکتر همتی شهرضا

در خصوص بدهی داروخانه دکتر همتی در شهرضا