صورتجلسات کمیته دارویی

صورتجلسه شماره 79 کمیته دارویی مورخ 97/10/02

تعیین ساختار کمیته

صورتجلسه شماره 79 کمیته دارویی مورخ 97/08/13

بررسی مسائل داروخانه

صورتجلسه شماره 78 کمیته دارویی مورخ 97/07/22

بررسی وضعیت داروخانه های مطرح شده در کمیته مالی

صورتجلسه شماره 77 کمیته دارویی مورخ 97/06/07

در خصوص موضوعات قابل طرح در جلسه ستاد توزیع دارو

صورتجلسه شماره 76کمیته دارویی مورخ 97/05/17

تصمیم گیری درمورد مسائل پیمانکاران و داروخانه های خصوصی

صورتجلسه شماره 75 کمیته دارویی مورخ 97/04/17

در خصوص پیمانکاران و بدهی دانشگاه علوم پزشکی