نمایشگاه های داخلی

اولین نمایشگاه اصفهان فارما

بهمن ماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته

18 الی 20 بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی اصفهان

سیزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی

27 تا 30 بهمن 1395 فراوری، بسته بندی، محصولات، خدمات