کمیته مالی شرکت های دارویی

صورتجلسه شماره 22 کمیته مالی مورخ 97/11/14

بررسی وضعیت داروخانه ها

صورتجلسه شماره 21 کمیته مالی مورخ 97/09/27

بررسی وضعیت داروخانه ها

صورتجلسه شماره 20 کمیته مالی شرکت های دارویی مورخ 97/07/15

بررسی وضعیت داروخانه هایی که در سایت ثبت شده اند.

صورتجلسه شماره 19 کمیته مالی مورخ 97/06/06

بررسی داروخانه هایی که در سایت انجمن ثبت شده اند.

صورتجلسه شماره 18 کمیته مالی مورخ 97/04/10

در خصوص تصمیم گیری داروخانه های دارای حساب های معوق