صورتجلسه شماره 35 کمیته مالی شرکت های دارویی و بهداشتی مورخ 1401/10/12

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 1401/10/12

شماره:35

خاتمه: 10:00

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی و بهداشتی

تصمیمات

پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص وضعیت حساب داروخانه ها و مراکز درمانی موارد ذیل عنوان گردید:

پیشنهاد قطع سهمیه: شرکت ارشاک طب (به دلیل نقل و انتقال) معین موسوی امام خمینی جرقویه لطفی نجف آباد دهقانی عسگران بوعلی لردگان یاری شاهین شهر سینا خاردان رازی باغبهادران رضایی خمینی شهر

پیشنهاد فروش با احتیاط: صنعتی زاده فروزنده فر

پیشنهاد تذکر به داروخانه: آذر رستمی رفیعی گلپایگان مشکل گشا

پیشنهاد گزارش به معاونت غذا و دارو: آذر رستمی حکمت خمینی شهر میردامادی شمس آبادی

پیشنهاد استعلام از شرکت ها: دکتر وحیدیان