صورتجلسه شماره 99 کمیته دارویی مورخ 1401/09/14

عنوان: کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8:00

تاریخ: 1401/09/14

شماره:99

خاتمه: 10:00

محل برگزاري: دفتر انجمن

مدیران و نمایندگان شرکت های: داروپخش رازی سینا پخش ژن مشاطب آدوراطب باریج اسانس سها هلال مشکات فارمد نفس دارو البرز سینا پخش صبا مهبان دارو دماوند عارف دارو قاسم ایران بهستان هجرت اکسیر درمان یاب یارا طب ثامن

گزارش جلسه

پس از ارائه گزارش نمایندگان انجمن از دانشگاه علوم پزشکی مشخص گردید که تا آبان 1400 دانشگاه مبالغ خود را از مراکز دریافت نموده و تامین اجتماعی نیز به میزان 60 درصد از بدهی دانشگاه و بخش خصوصی را تا مهر ماه 1401 پرداخت نموده است. بخش سلامت هم تا پایان آبان ماه 1401 کل بدهی دانشگاه را پرداخت کرده و هیچ گونه بدهی به دانشگاه ندارد.

مقرر شد بر اساس توافق نامه انجمن و معاونت غدا و دارو، شرکت ها پیگیر مطالبات خود از دانشگاه باشند.

مقرر گردید ضمن ایجاد وحدت رویه در سازمان ها بین شرکت ها ، مدیریت توزیع دارو به مراکز تحت پوشش دانشگاه به عهده خود شرکت ها باشد.

در خصوص تغییر روش دریافت مطالبات و فروش دارو تبادل نظر گردید و پیشنهادات اولویت فروش بر اساس سن بدهی و یا فروش نقدی مطرح شد که در نهایت مقرر شد هر دو پیشنهاد تواما (بصورت 75 و 25 درصد) اجرا شود.

مقرر شد با آقای دکتر اعتیاری در خصوص جلسه استانداری جلسه مجدد برگزار گردد.