صورتجلسه شماره 102 کمیته دارویی مورخ 1401/12/21

عنوان: کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8:00

تاریخ: 1401/12/21

شماره:102

خاتمه: 10:00

محل برگزاري: سالن نقش جهان اتاق بازرگانی

مدیران و نمایندگان شرکت های: عارف دارو سفیر دارو سهاهلال محیا دارو باریج اسانس مشاطب سینا پخش صبا داروگستر طوبی ممتاز سینا پخش ژن آدوراطب بهستان پخش رازی اکسیر نفس دارو

گزارش جلسه

تاکید بر حضور حداکثری اعضا و پیگیری عدم حضور افراد در جلسه شد. مقرر گردید افراد غایب از دریافت خدمات و امتیازات بهره مند نشوند.

با توجه به اطلاع رسانی هایی که به شرکت های دارویی در خصوص اجرای مصوبات انجام می شود مقرر شد با مدیر عامل شرکت هایی که مقررات را رعایت نمی کنند و انجمن ملی و معاونت غذا و دارو مکاتبه شود و همچنین امتیاز همکاری آن شرکت در ارزشیابی های شش ماهه صفر لحاظ گردد.

در خصوص حفظ یا حذف کمیته مالی تبادل نظر انجام شد و مقرر گردید کمیته مالی حذف شود و در جلسات کمیته دارویی به مدت 30 دقیقه موضوعات مالی مطرح گردد.

آقای طهماسبی در خواست معاونت غذا دارو مبنی‌بر ارسال لیست قطع سهمیه شدگان مصوب کمیته دارویی به معاونت را از طریق انجمن عنوان نمودند.

گزارش جلسه شورای گفتگو در خصوص بدهی دانشگاه توسط آقای محمدی نژاد عنوان گردید و مقرر شد جهت تسویه حساب دانشگاه با شرکت ها، با استانداری مکاتبه شود که در امر نظارت با انجمن هماهنگ باشند.

در خصوص دریافت کارت عضویت فعالین صنعت پخش گزارشات لازم توسط آقای محمدی نژاد عنوان گردید.

پیشنهادات کمیته مالی مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل تصویب شد:

قظع سهمیه: بیمارستان امیرالمومنین دکتر لطفی مشگل گشا بیمارستان امام خمینی جرقویه

تذکر به داروخانه: بیمارستان میلاد حیان بیمارستان صدوقی

مکاتبه با معاونت: حکمت رستمی شهرکرد هاجر کشانی شهرکرد و امام خمینی جرقویه

فروش با احتیاط: اسدی ناغان

سهمیه آزاد: کریم الدینی نعمت الهی کیان ستایش شهرکرد صمصام شریعت رستمی شهرکرد

 

تصاویر