صدور کارت عضویت ویژه فعالین صنعت پخش

صدور کارت عضویت ویژه فعالین صنعت پخش

به منظور دریافت کارت عضویت خواهشمند است نسبت به ارسال موارد ذیل به دبیرخانه انجمن اقدام فرمایید:
۱- فایل عکس پرسنلی سه در چهار رنگی زمینه سفید ۳۰۰*۴۰۰ پیکسل از متقاضیان (نام فایل عکس، کد ملی شخص باشد)
۲- تکمیل فایل اکسل (از دبیرخانه بخواهید)
۳- فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر نفر به شماره حساب ذیل نزد بانک ملی
۰۱۰۴۱۹۰۴۱۹۰۰۰
 IR۹۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۱۹۰۴۱۹۰۰۰