خبر مجمع عمومی مورخ 1402/08/11

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) انجمن شرکت های صنعت پخش استان اصفهان روز پنجشنبه 11 آبان ماه 1402 ساعت 11:30 با حضور 37 نفر از اعضای داری حق رای در سالن نصف جهان اتاق بازرگانی برگزار و موارد ذیل مطرح گردید:
1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1401 
2- ارائه گزارش مالی سال 1401
3- ارائه گزارش بازرس
4- طرح مبلغ پیشنهادی هیئت مدیره بابت شارژ (36 میلیون ریال سالانه) و حق عضویت (30 میلیون ریال) در سال 1402 و درخواست اختیار از مجمع برای افزایش آن با تلورانس 10 تا 15 درصدی در صورت افزایش هزینه ها
5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار اصفهان زیبا
پس از تایید موارد فوق توسط اکثریت اعضای حاضر انتخابات بازرس با آرای ذیل صورت پذیرفت:
آقای جواد اشرافی بفروئی: 21رای
آقای وحید امامی: 9 رای
خانم گلناز خلیلیان: 7 رای
بر اساس آرای حاصله، آقای جواد اشرافی بفروئی به عنوان بازرس اصلی به مدت یکسال و آقای وحید امامی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
همچنین در طی برنامه از چاپ و صدور اولین پارت از کارت های عضویت شاغلین صنعت پخش که در راستای هویت سازی برای افراد شاغل در این صنعت صادر گردیده است رونمایی شد.

تصاویر