صورتجلسه شماره 109 هیات مدیره مورخ 97/05/20

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 97/05/20

شماره:109

خاتمه: 10

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: آقايان دکتر همتی نژاد – معطریان – دکتر مقاره عابد – جعفری – متولی – محمدی نژاد و وکیل محترم پروژه خرید زمین آقای احمدی

گزارش جلسه

در ابتدای جلسه آقای دکتر مقاره عابد در خصوص تحقیقات و پیگیری های انجام شده جهت خرید زمین سخنانی ارائه نمودند مواردی از قبیل تخصیص 30 درصد سهم به نام انجمن، به شرط داشتن شماره ثبت.

آقای احمدی، وکیل محترم پروژه خرید زمین شرایط دیگر را عنوان نمودند من جمله: امکان خرید بنام انجمن، تغییر کاربری، زمانبر بودن تفکیک، تعهدات فروشنده مانند تغییر کاربری که درصورت عدم رعایت تعهدات فروشنده انجمن می تواند معامله را فسخ نموده و خسارت ناشی از آن را فروشنده متحمل شود.

پیرو پرسش آقای دکتر همتی نژاد مبنی بر مشخص بودن شخص یا شرکت واسطه ، وکیل محترم فرمودند که شخص حقیقی واسطه زمین مذکور را طی مزایده ای همراه با ارائه تعهدات و ضمانت های مربوطه به مالک،خرید را انجام داده و جهت پرداخت مبالغ آن را به انجمن خواهد فروخت.

آقای احمدی توضیحاتی بیشتر در ارتباط با شخص فروشنده، آقای امامی و شغل ایشان که خرید و فروش ملک می باشد ارائه نمودند و اینکه کارشناس دادگستری جهت بررسی صحت مستندات زمین نظارت داشته است. ایشان فرمودند مالک اولیه سند را مستقیما به نام انجمن خواهد زد نه بنام شخص واسطه. پیشنهادات وکیل برای انجمن، تعیین قیمت، درصد و زمان های پرداخت و تعیین تعهدات فروشنده و تحقیق درخصوص سوابق فعالیت و صحت فعالیت فروشنده می تواند باشد که بنا به درخواست هیات مدیره مقرر شد مورد آخر توسط وکیل پیگیری شود.

در ادامه این روند اعضای هیات مدیره موافقت خود را در این موارد اعلام نمودند: تعیین زمان یکساله – تفکیک مطابق قوانین و معیارهای انجمن و تغییر کاربری- دریافت ضمانت تعهدات پرداخت از خریداران

آقای دکتر همتی نژاد جهت تکمیل روند تحقیقات یافتن زمین مناسب، موردی را با 12 کیلومتر فاصله از شاپور و کاربری کشاورزی و قیمت هر متر با لحاظ کردن هزینه های تفکیک و تغییر کاربری، کمتر از 200 هزار ریال می باشد را معرفی نمودند.

مقرر شد جهت خرید زمین، اعضای انجمن 15 درصد مبلغ را در ابتدا و 15 درصد دیگر را بعد از تغییر کاربری و مابقی را طی 60 قسط پرداخت نمایند. مقرر شد ضمانت هایی که در این پروژه گرفته می شود بانکی باشد.

حق الزحمه وکیل جهت خرید زمین 25 میلیون ریال خواهد بود که طی صدور چک از طرف انجمن به ایشان پرداخت خواهد شد.

موضوع بعدی عنوان کردن مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال برای مالیات انجمن ایران بود که آقای دکتر مقاره عابد فرمودند بر اساس پیگیری های انجام شده مراکزی که فاقد شناسه ملی می باشند به آنها مالیات تعلق نمیگیرد و درصورت شعبه بودن مالیات به دفتر مرکزی تعلق خواهد گرفت و در نهایت مقرر شد آقای دکتر همتی نژاد موضوع را از انجمن تهران پیگیری نمایند.

آقای جعفری در ارتباط با اقدامات کمیته غذایی گزارشی ارائه نمودند و مقرر شد تسویه فروشگاه ها با شرکت ها با نظارت وکیل باشد و پیشنهاد شد سند آقای رضایی بنام کل هیات مدیره باشد.

آقای مهندس معطریان در ارتباط با اقداماتی که جهت شرکت تعاونی انجمن و پیگیری هایی که از طرف اداره تعاون انجام داده اند توضیحات ذیل را ارائه نمودند:

برای شروع کار باید 3 نفر بعنوان هیات موسس معرفی شوند که یکی از آنها نماینده تام الاختیار باشد .

افراد شرکت کننده 20 تا 50 نفر باشند بیشتر از این تعداد باعث زمان بر شدن امور خواهد شد.

اساسنامه آن باید مطابق فرمت اداره تعاون می باشد.

کاربر استفاده کننده از سیستم باید به اداره معرفی گردد.

سرمایه تعاونی انجمن اعلام شود که 30 درصد آن بلوکه خواهد شد.

نام این تعاونی، شرکت تعاونی تامین نیازهای صنوف خدماتی است.که امکان شرکت در نمایشگاه ها، استفاده از بارنامه و... را دارد و روند ایجاد این تعاونی یکماه بطول می انجامد و مبلغ هر سهم آن 500 هزار ریال خواهد بود.

فقط اعضای انجمن می توانند عضو تعاونی باشند در غیر اینصورت شرایط برای غیر اعضا تغییر می کند. دفتر تعاونی، دفتر انجمن می تواند باشد.

مدارک لازم عضویت در تعاونی: کپی شناسنامه و کارت ملی، مدرک تحصیلی، اساسنامه شرکت، نام و آدرس شرکت می باشد.

هر شرکت می تواند برای عضویت یک نفر را معرفی نماید که در واقع این شخص هویت حقوقی دارد.

مقرر شد 3 نفر هیات موسس، آقایان مهندس معطریان، ناصرپور و عاشوری باشند.

در خصوص موضوع انتخابات مقرر شد زمینه برگزاری انتخابات در مرداد ماه فراهم گردد و همچنین جهت معرفی کاندیدا به اعضا رزومه آنها طی ده روز جمع آوری شود.

 

 

 

تصاویر