صورتجلسه شماره 111 هیات مدیره مورخ 97/06/27

عنوان: هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 97/06/27

شماره: 111

خاتمه: 10

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: آقايان دکتر همتی نژاد – دکتر مقاره عابد – مهندس معطریان - ناصرپور – جعفری – متولی و آقای احمدی وکیل محترم پروژه خرید زمین

گزارش جلسه

جلسه با محوریت تنظیم قرارداد خرید زمین شهرک صنعت پخش آغاز گردید. در این راستا نظرات آقایان جعفری و دکتر مقاره عابد در خصوص ضمانت های پرداختی و وکالت بلا عزل عنوان شد.

در ادامه، وکیل محترم پروژه آقای احمدی، سوالاتی را جهت تصمیم گیری مطرح فرمودند: 1 – درصد باقیمانده مبلغ که در مرحله دوم باید پرداخت شود به چه نحوی پرداخت می شود؟ 2- با توجه به اینکه زمین مذکور شامل 187 پلاک می باشد، در کدام مرحله خریدار می تواند تعداد پلاک های درخواستی خود را به فروشنده اعلام نماید؟

مقرر شد در خصوص تخلف فروشنده از شروط معامله و عدم تحویل، انتقال سند و یا تغییر کاربری، خریدار به انتخاب خود نسبت به فسخ قرارداد یا اخذ جریمه اقدام نماید.

در ادامه چند زمین دیگر که توسط آقای دکتر مقاره عابد در چند ناحیه متفاوت شناسایی و پیگیری شده بود معرفی و مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

تصاویر