پنجشنبه, 04 مرداد 1403

خدمات ویژه شرکت های داروئی

با توجه به اینکه بیش از 50 شرکت توزیع داروئی سراسری و استانی عضو انجمن صنعت پخش اصفهان میباشند و پیرو همکاری ویژه فی مابین انجمن و مراجع قانونی ذی صلاح مرتبط با عملکرد این شرکت ها از جمله معاونت محترم غذا و دارو ، اجرای بخشی از امور نظارتی از تاریخ 1398/03/05 به انجمن صنعت پخش تفویض گردیده است.

ارزشیابی ادواری شرکت توزیع داروئی:

ارزشیابی ادواری چیست ؟
با استناد بر ماده 7 ضوابط تاسیس شرکت های فراورده های سلامت، هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد شرکت های دارویی مطابق با چک لیست معین می بایست برای وزارت غذا و دارو ارسال گردد. تکمیل چک لیست طی فرایند ارزشیابی و با مراجعه ادواری کارشناس ارزیاب انجمن صنعت پخش به هر شرکت صورت می پذیرد.

 

کارشناسی محل انبار شرکت توزیع داروئی:

کارشناسی محل چیست و چگونه انجام می شود؟
بر اساس تبصر2 ماده 4 ضوابط تاسیس شرکت های فراورده های سلامت، شرکت های دارویی تازه تاسیس می بایست نسبت به معرفی مکان مورد نظر برای انبار به معاونت غذا و دارو اقدام نمایند. همچنین بر اساس ماده 6 شرکت های فعالی که در شرایط جابه جایی می باشند ملزم به اجرای قانون مذکور هستند. پس از آن معاونت غذا و داروی استان اصفهان طی مکاتبه ای از انجمن صنعت پخش درخواست بررسی مکان سوله و ارسال گزارش آن برای معاونت را اعلام می دارد. محل مورد نظر در دو مرحله بررسی و بر اساس چک لیست توسط کارشناس ارزیاب انجمن تکمیل گردیده و متعاقبا از طریق دبیرخانه برای معاونت غذا و دارو ارسال می گردد.

 

نظارت بر عملیات امحاء ضایعات داروئی:

نظارت بر عملیات امحا چگونه است؟
 با توجه به اینکه در هر شرکت دارویی گاها ضایعات کالایی اعم از داروهای تاریخ گذشته یا معیوب به وجود می آید، شرکت با ارسال درخواست حضور نمایندگان انجمن صنعت پخش (به نمایندگی از معاونت غذا و دارو)، محیط زیست و اداره امور مالیاتی در عملیات امحا، نسبت به امحای ضایعات اقدام می نمایند.

 

آموزش مسئول فنی شرکت توزیع داروئی:

آموزش مسئول فنی به چه صورت است؟
در ماده 11 ضوابط تاسیس شرکت های فراورده های سلامت، شرح وظایف مسئولین فنی داروسازی که در شرکت های دارویی مشغول به فعالیت می باشند بیان شده است. کارشناس ارزیاب انجمن با آموزش به داروسازان تازه وارد به صنعت پخش، کلیه وظایف را شفاف عنوان می کند.

 

نامه تفویض اختیارات 1
نامه تفویض اختیارات 2


شرکت ها میتوانند از طریق پرتال خود نسبت به ثبت درخواست و رزرو موضوعات بالا اقدام نمایند.

  برای ورود به پرتال اعضاء کلیک نمائید