پنجشنبه, 04 مرداد 1403
خدمات دهندگان به اعضای انجمن

بازدید کنندگان محترم در این بخش ارائه دهندگان سرویس ها و خدمات مورد نیاز در فعالیت های صنعت پخش به معرفی توانایی ها و رزومه خود پرداخته اند.تلاش شده است در هر حوزه فعالیت، واجدین شرایط احراز شده باشند.لذا خواهشمندیم قبل از هرگونه همکاری فی مابین، کلیه اصول معاملات تجاری را رعایت فرمایید.انجمن صنعت پخش صرفا شتابدهنده در معرفی خدمات دهنده و خدمات گیرنده میباشد.راهبران توسعه تجارت داو
راهبران توسعه تجارت داو

خدمات مشاوره مدیریت

گیتی ابزار اسپادانا (ابجاره)
گیتی ابزار اسپادانا (ابجاره)

خدمات مشاوره مدیریت